Regulamin

Regulamin hanzilla.pl oraz forum hanzilla.pl

 

A.     Administrator

 

1.    Strona internetowa www.hanzilla.pl zwana dalej również „Stroną” jest administrowana i uaktualniana przez SINTERPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466175, zwana dalej również „Spółką”. Adres Spółki: 01-922 Warszawa, ul. Conrada 4/139. Kontakt za pośrednictwem e-maila: info@sinterpol.pl.

 

2.    Niniejszy regulamin zwany jest również Regulaminem.

 

3.    Ze Strony może korzystać każdy użytkownik sieci Internet wyrażający chęć korzystania z Strony lub zarejestrowania się w Portalu (zwany dalej również „Użytkownikiem”) pod warunkiem uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Status Użytkownika mogą jedynie osoby fizyczne, mające ukończone 18 lat z pełną zdolnością do czynności prawnych. W przypadku korzystania z funkcjonalności Portalu przez dzieci, niezbędny jest nadzór przedstawicieli ustawowych.

 

4.    W toku rejestracji do Portalu, Użytkownik jest poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem check – box.

 

 

B.     Zawartość Strony i Portalu

 

1.    Niniejszy Regulamin ustala podstawowe zasady funkcjonowania Strony i Portalu.

 

2.    Strona jest nośnikiem dla funkcjonalności zwanych łącznie „Portalem”, które umożliwiają Użytkownikom naukę znaków języka chińskiego.

 

3.    Spółka może umieszczać na Stronie linki do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych podmiotów. Informacje zawarte na Stronie i w Portalu definiowane są jako „Treść”. Jeżeli nie wskazano inaczej, Treść stanowi własność intelektualną Spółki.

 

4.    Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do Treści pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

5.    Dostęp do wszystkich funkcjonalności Strony wymaga zarejestrowania i każdorazowego logowania  w Portalu.

 

6.    Korzystanie ze Strony i Portalu jest dobrowolne.

 

7.    Zakazuje się osobom odwiedzającym Stronę kopiowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania zawartości Strony w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych, chyba że zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

C.    Zasady korzystania ze Strony i Portalu

 

1.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na Stronie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na Stronie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

 

2.    Spółka jest uprawniona do usuwania treści, niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

3.    Niezależnie od ww. postanowień niedozwolone jest:

a)      korzystanie ze Strony i Portalu w celu wygenerowania i rozprowadzania kodu źródłowego, narzędzi lub opracowania technik zautomatyzowanego gromadzenia lub pozyskiwania danych (takich jak data mining, data extracting i data harvesting) na temat Strony;

b)     niewłaściwe korzystanie ze Strony i Portalu lub udostępnianych za jej pośrednictwem usług na przykład zakłócanie jej funkcjonowania lub dostępu do niej.

 

4.    Osoby zamieszczające wypowiedzi na Stronie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.

 

5.    Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony i Portalu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@sinterpol.pl, lub listownie na adres Spółki. Spółka będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

 

D.    Dane osobowe

 

1.    Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych przez Spółkę w związku z rejestracją na Stronie znajdują się w Polityce prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

2.    Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: info@sinterpol.pl.

 

 

E.     Zasady udostępniania dostępu do Portalu.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

1. Spółka udostępnia na Stronie funkcjonalność celem dokonania rejestracji do Portalu po uprzednim dokonaniu stosownych opłat.

 

2. Użytkownik może bezpłatnie sprawdzić zasady funkcjonowania Portalu, zanim dokona zakupu usługi, korzystając z demo:  http://www.hanzilla.pl/demo/.

 

3. Szczegółowe dane dotyczące odpłatności za udostępniane pakiety znajdują się tutaj: http://www.hanzilla.pl/cennik/.

 

4. Po dokonaniu płatności, na adres e-mail Użytkownika, Spółka wysyła wiadomość elektroniczną (e-mail) celem potwierdzenia rejestracji. Z chwili, w której Użytkownik potwierdzi rejestrację dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem jest świadczenie Użytkownikowi usług dostępu do treści cyfrowych.

 

5. Stosownie do postanowień art. 38 pkt 13 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ funkcjonalność Portalu polega na dostarczaniu  treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

6. Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Portalu, może dokonać opłat za pośrednictwem systemu PayU. W przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących ze Spółką, udostępniających tzw. “szybkie płatności” i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupioną usługę w formie przelewu elektronicznego w ramach usługi PayU, wówczas Spółka dokonuje pełnej aktywacji dostępu Użytkownika do Portalu w terminie […….].

 

7. W przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z PayU lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności”, wpłata może być dokonana przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym na podany rachunek bankowy Spółki. Wówczas  Spółka  dokona aktywacji konta Użytkownika w Portalu w terminie: [………] od daty dokonania wpłaty.

 

 

F.     Zmiany Regulaminu

 

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Użytkownicy będą o nich informowani za pośrednictwem Strony lub Portalu, przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.